“IT Services” บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Services)

IT Services หรือ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบริการที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับองค์กรต่างๆ ในการดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

IT Services จะคอยให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ระบบสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

IT Services มีหลายประเภท เช่น

1. บริการด้าน Network และ Internet 

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ IT Services ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย IT Services จะมอบบริการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เราเตอร์ สวิตซ์ สายเคเบิล เพื่อสร้างโครงข่ายภายในองค์กร รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ IT Services ยังจะดูแลบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเสถียร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ เช่น การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรราบรื่น การเชื่อมต่อกับลูกค้าและคู่ค้าผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สะดุด เป็นต้น

2. บริการ Cloud Computing 

IT Services ที่ให้บริการ Cloud Computing จะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงทรัพยากรด้านไอทีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือติดตั้งระบบด้วยตนเอง โดยผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับจากบริการ Cloud Computing ได้แก่  

 • ลดต้นทุนการลงทุนด้านไอที เพราะไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เอง
 • เข้าถึงระบบและแอปพลิเคชันได้ทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ขยายขีดความสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ
 • มีความปลอดภัยสูง เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้บน Cloud

ดังนั้น Cloud Computing จึงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับองค์กร โดย IT Services จะช่วยจัดการ Cloud ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

3. บริการ IT Security ให้คําปรึกษาและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

IT Services ที่ให้บริการ IT Security จะช่วยองค์กรในการจัดการและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างครอบคลุม เพื่อป้องกันการโจมตีและการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผลลัพธ์ที่องค์กรจะได้รับจาก IT Security Services ได้แก่

 • องค์กรมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ข้อมูลทุกระบบ รวมถึง Cloud มีความมั่นคงปลอดภัย
 • ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • ได้รับคําแนะนําการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น IT Security จึงเป็นบริการที่สําคัญอย่างยิ่ง เพื่อธํารงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร

4. บริการ Software Development พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการขององค์กร

IT Services ที่ให้บริการด้าน Software Development จะช่วยองค์กรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจขององค์กร ดังนี้  

 • ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
 • ลดเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กร 
 • ยกระดับประสิทธิภาพการทํางานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
 • เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยการบริการผู้เชี่ยวชาญ  

ดังนั้น Software Development จึงช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญขององค์กรได้เป็นอย่างดี

5. บริการ IT Support ให้บริการช่วยเหลือ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

IT Services ที่ให้บริการ IT Support จะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาด้านไอทีได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเสถียร ผลลัพธ์หลักที่ได้รับ ได้แก่  

 • ช่วยแก้ไขปัญหาไอทีได้อย่างทันท่วงที ทําให้พนักงานสามารถทํางานต่อได้เลย
 • ลดการหยุดชะงักจากปัญหาด้านเทคนิค  
 • เพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเทคโนโลยีต่างๆ
 • พนักงานและผู้ใช้งานไอทีขององค์กรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น IT Support จึงเป็นบริการที่มีความสําคัญมากในการสนับสนุนให้ระบบไอทีขององค์กรดําเนินไปได้อย่างราบรื่น

องค์กรต่างๆ ควรมี IT Services ที่ดี เพื่อช่วยดูแลระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจดําเนินไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ทั้งในองค์กรและบุคคลต่าง ๆ  จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ดังนั้นแล้วบริการด้านอินเทอร์เน็ต จึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับทุกองค์กร

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

Virtualization (VM)

หลังรับการปรึกษา ลูกค้ากว่า 80% สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเองได้ทันที