เทคโนโลยี Cloud และเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) ในการพัฒนา IT Infrastructure 

1.  ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่นด้วย Cloud Computing: Cloud Computing ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน IT Infrastructure ขององค์กร ขณะเดียวกันก็เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการขยาย Resource ตามความต้องการ 2.  การนำ Cloud มาใช้เพื่อพัฒนา IT Infrastructure: การใช้ Cloud เป็นวิธีการที่ทันสมัยในการพัฒนา IT Infrastructure โดยมีการทำ Cloud Migration การพัฒนา Cloud-native Applications และการใช้ Managed Cloud Services เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3.  การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีเสมือน: Virtualization ช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการ Scale ของ IT Infrastructure รวมถึงสนับสนุนการ Live Migration ของ Virtual Machine เพื่อ High Availability 4.  การใช้ …

เทคโนโลยี Cloud และเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) ในการพัฒนา IT Infrastructure  Read More »