IT Solution

IT Services บริการด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Services) 

1.  ความหลากหลายของบริการ: บริการ IT Services ด้านฮาร์ดแวร์มีทั้งการติดตั้ง ซ่อมบำรุง บำรุงรักษา และการเฝ้าระวังอุปกรณ์ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น2.  การประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกันปัญหา: บริการIT Services ด้านฮาร์ดแวร์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและป้องกันปัญหาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว3.  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: IT Services ด้านฮาร์ดแวร์ช่วยบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างราบรื่น4.  ทีมผู้เชี่ยวชาญ: มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับประกันคุณภาพงานและบริการที่เชื่อถือได้5.  บริการครบวงจรและมาตรฐานสากล: การให้บริการ IT Services ด้านฮาร์ดแวร์ที่ครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่ติดตั้งจนถึงการบำรุงรักษา มีมาตรฐานในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกราย IT Services บริการด้านฮาร์ดแวร์ คือ การให้บริการดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งประโยชน์ของ IT Services บริการด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รูปแบบการให้บริการ IT Services ด้านฮาร์ดแวร์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบดั้งเดิม และแบบคลาวด์ […]

IT Services บริการด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Services)  Read More »

IT Services: Shortcut ธุรกิจยุคดิจิทัล สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

1.  IT Services เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Cloud Computing และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพ2.  IT Services ลดต้นทุนการดำเนินงาน มีเทคโนโลยีช่วยให้ธุรกิจประหยัดขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้น3.  IT Services ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้ IT Services เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น ค้าปลีกออนไลน์ หรือธุรกิจ Logistics4.  IT Services ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว5.  IT Services สร้างความยั่งยืนธุรกิจด้วยนวัตกรรม การเพิ่มนวัตกรรมทางธุรกิจด้วย IT Services ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีดิจิทัล การนํา IT Services มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จึงเป็น Shortcut สําคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวทันคู่แข่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลได้ IT

IT Services: Shortcut ธุรกิจยุคดิจิทัล สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน Read More »

IT Services บริการด้านเว็บและแอปพลิเคชัน (Web and Application Services)

IT Services ครอบคลุมแง่มุมและขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน IT Services ช่วยให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในเวลาไม่นาน IT Services อธิบายถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการพัฒนาเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ IT Services ออกแบบหลักการที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด IT Services บริการดูแลลูกค้าหลังการขายและให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในภูมิทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของยุคดิจิทัล อุตสาหกรรมต่างๆจำเป็นต้องมุ่งไปทางธุรกิจออนไลน์ ซึ่งมีความจำเป็ฯต้องพึ่งพาบริการไอทีที่แข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้า เสาหลักสำคัญประการหนึ่งของกลยุทธ์ดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จคือบริการเว็บและแอปพลิเคชัน (Web and Application Services) ที่ครอบคลุม  การมีโครงสร้างพื้นฐานของเว็บและแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือก แต่ยังเป็นสิ่งจำเป็นเชิงกลยุทธ์อีกด้วย  ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ การลงทุนในบริการด้านไอทีที่ล้ำสมัยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งได้  ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจบทบาทที่สำคัญของบริการเหล่านี้ รวมถึงเจาะลึกองค์ประกอบสำคัญของบริการเว็บและแอปพลิเคชัน และทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ความพยายามทางดิจิทัลของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร ภาพรวมของ IT Services :  IT Services ครอบคลุมข้อเสนอที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจ ตั้งแต่การจัดการ IT infrastructure ไปจนถึงการให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา แนวทางแบบองค์รวมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่ราบรื่น ซึ่งภาพรวมของ IT Services มีกิจกรรมและ  IT Solution ที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการ สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ

IT Services บริการด้านเว็บและแอปพลิเคชัน (Web and Application Services) Read More »

IT Services บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software Services)

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่แข็งแกร่ง หรือ IT Infrastructure เป็นสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน IT Solution ที่ครอบคลุม มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความท้าทายทางธุรกิจเฉพาะ Cyber Security และการจัดการข้อมูล มีความสำคัญเพื่อการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบในการดำเนินงานด้านไอที เพื่อความปลอดภัยของระบบและข้อมูล IT Outsource ที่เชื่อถือได้ จะมีการให้บริการด้านไอทีที่เชื่อถือ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการประสบความสำเร็จทางธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ณ ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การรักษาความสามารถในการแข่งขันนั้นต้องการมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข็งแกร่ง หากแต่ยังต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีหรือ  IT Infrastructure  ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และเมื่อธุรกิจพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ความต้องการบริการไอที (IT Services) และ โซลูชันทางด้านไอที (IT Solution) ที่มีความเชื่อถือจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ดังนั้น IT Company ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบริการต่างๆ เช่น IT Solution, IT Infrastructure, IT Helpdesk,  IT Outsource,  IT Consulting, System monitoring,

IT Services บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software Services) Read More »

“IT Services” บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Services)

IT Services หรือ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นบริการที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับองค์กรต่างๆ ในการดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต IT Services จะคอยให้คําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ระบบสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง IT Services มีหลายประเภท เช่น 1. บริการด้าน Network และ Internet  งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ IT Services ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย IT Services จะมอบบริการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เราเตอร์ สวิตซ์ สายเคเบิล เพื่อสร้างโครงข่ายภายในองค์กร รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ IT Services ยังจะดูแลบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเสถียร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ เช่น การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรราบรื่น การเชื่อมต่อกับลูกค้าและคู่ค้าผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สะดุด เป็นต้น 2. บริการ Cloud Computing  IT

“IT Services” บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Services) Read More »

“IT Solution” กับการปกป้องข้อมูลธุรกิจ: วิธีการเสริมความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย “IT Solution”

ในโลกของไซเบอร์ ถ้าไม่มีการจัดการระบบความปลอดภัยที่ดี ให้กับระบบไอทีขององค์กรและบริษัท ก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ระบบไอทีจะปลอดภัยแค่ไหน องค์กรจะต้องเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเกิดอันตรายทางด้านเทคโนโลยีได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะการถูกขโมยข้อมูล ดังนั้น เพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณ เรามาดูวิธีการเสริมความปลอดภัยธุรกิจ ด้วยระบบ IT Solution กัน IT Solution ระบบความปลอดภัยของระบบ IT ควรมีอะไรบ้าง องค์กรและบริษัทจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีเพื่อป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์โดยความปลอดภัยที่ควรป้องกันบนระบบไอทีมีดังนี้ ความปลอดภัยด้านอุปกรณ์ เป็นความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทางด้านกายภาพ เช่น กล้อง CCTV, คอมพิวเตอร์, ระบบเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ความปลอดภัยด้านเน็ตเวิร์ค ควรมีระบบป้องกัน Firewall ที่สามารถปิดกั้นระบบจากคนภายนอก ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร บริษัทได้ ความปลอดภัยด้านแอพพลิเคชั่น หากองค์กร บริษัทใด ต้องใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการระบบงานไอทีต่างๆ ควรมีความปลอดภัยด้านเข้าถึงข้อมูลก่อน ความปลอดภัยด้านข้อมูล ควรมีระบบป้องกันข้อมูล ไม่ให้สูญหาย ถูกขโมย หรือรั่วไหลออกไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบคลาวด์ ต้องการ Backup สำรองข้อมูลไว้ด้วย ความปลอดภัยโดยใช้นโยบาย โดยองค์กรและบริษัท จะต้องมีการจัดการด้วยนโนบายที่ดี ซึ่งจะต้องให้พนักงานทุกคนรู้จักการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ขององค์กร

“IT Solution” กับการปกป้องข้อมูลธุรกิจ: วิธีการเสริมความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย “IT Solution” Read More »

“IT Solution” สมาร์ทโซลูชัน: การใช้เทคโนโลยี “IT Services” เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

ในยุคดิจิทัล ทุกธุรกิจต้องอาศัยการทำงานร่วมกับระบบ IT ที่จะสามารถช่วยองค์กรขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการระบบ และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เครื่องมือ IT ที่เข้ามาเป็น IT Solution มีให้เลือกหลากหลาย ใช้ทั้งการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรและบริษัททั้งสิ้น สิ่งหนึ่งที่จะรองรับระบบงานขององค์กร ให้คล่องตัวและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็คือ ระบบ IT Services ซึ่งมีบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายธุรกิจขององค์กร ที่สามารถจัดการวางกลยุทธ์ ระบบไอที รวมทั้งระบบจัดการคุณภาพบุคลากรได้ด้วย ดังนั้นการใช้ IT Services จึงเป็นเครื่องมือบริการจัดการด้านไอที ที่ทำให้กระบวนการทำงานในองค์กร บริษัท บรรลุเป้าหมายได้ เราจะมาดูกันว่า การใช้เทคโนโลยี IT Services จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการทำงานในองค์กร บริษัทได้อย่างไร 1. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากองค์กรหรือบริษัท จะต้องใช้ทรัพยากรทางด้านระบบและอุปกรณ์ไอทีจำนวนมาก IT Services จะช่วยจัดการการทำงานด้านเทคโนโลยี และช่วยบริการทรัพย์สินด้านไอที ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ จัดซื้ออุปกรณ์ด้านไอทีใหม่ เทคโนโลยี IT Services จะช่วยดูแลส่วนนี้ให้ 2. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

“IT Solution” สมาร์ทโซลูชัน: การใช้เทคโนโลยี “IT Services” เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงาน Read More »

เทคนิคการเลือกใช้ “IT Solution” ให้เข้ากับความต้องการ “IT Services” ของธุรกิจของคุณ

การเลือกใช้ IT Solution ที่เข้ากับความต้องการ IT Services ของธุรกิจของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรของคุณ ดังนั้นเราจึงขอนำเสนอเทคนิคที่สำคัญในการดำเนินกระบวนการเลือกใช้ IT Solution ที่เหมาะสมมาให้คุณทราบดังนี้ครับ เทคนิคเบื้องต้นในการเงือกใช้ “IT Solution” 1. ทราบความต้องการ ให้ทราบความต้องการทางธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน รวมถึงเป้าหมายของการใช้ IT Solution ว่าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจหรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจในเชิงเทคโนโลยีในเรื่องใด หรือมีความต้องการในด้านความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น 2. วางแผนยามเลือกใช้ IT Solution กำหนดแผนการกระบวนการการเลือกใช้ IT Solution ซึ่งรวมถึงการหาผู้จัดหา IT Solution และการประเมินค่าใช้จ่าย และเวลาที่จะใช้ในการดำเนินการ 3. ทำการค้นหา IT Solution Provider สรรหาผู้จัดหา IT Solution ที่เหมาะสมโดยพิจารณาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณ และตรวจสอบผลงานของพวกเขา 4. ประเมิน IT Solution ใช้เกณฑ์ที่คุณกำหนดเองและเทคนิคในการประเมิน IT Solution ที่เสนอโดยผู้ให้บริการ รวมถึงการทดสอบและการประเมินการทำงานและประสิทธิภาพ 5.

เทคนิคการเลือกใช้ “IT Solution” ให้เข้ากับความต้องการ “IT Services” ของธุรกิจของคุณ Read More »

จะใช้ “IT Solution” อย่างไร และการปรับ “IT Services” ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

IT Solution หรือ โซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนการธุรกิจภายในองค์กรหรือองค์กรของลูกค้า โดย IT Solution สามารถเป็นการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงคุณภาพ หรือให้บริการใหม่ๆ ที่มีความคุ้มค่าต่อธุรกิจหรือองค์กรในระยะยาว IT Solution สามารถมีลักษณะและขอบเขตต่าง ๆ ได้ เช่น การพัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจ (เช่น ระบบ ERP, CRM, HRM) การสร้างและบริการเว็บแอปพลิเคชัน การจัดการระบบเครือข่าย การบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง การดูแลระบบ IT และความปลอดภัย หรือการใช้งานเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจหรือองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพวกเขาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วเราจะนำ IT Solution มาใช้ได้อย่างไรบ้าง และการปรับ IT Services ให้เหมาะกับธุรกิจของเรามีวิธีการอย่างไรบ้าง บทความนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบกันครับ “IT Solution” นำมาใช้อย่างไรให้ธุรกิจเติบโต การใช้ IT Solution อย่างเหมาะสมจะต้องผ่านขั้นตอนและมีการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือองค์กรของคุณ ดังนี้ 1. วางแผนและการวิเคราะห์ความต้องการ ให้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความต้องการที่ชัดเจนขององค์กรหรือธุรกิจของคุณ เข้าใจว่าคุณต้องการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนการใด และวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไร

จะใช้ “IT Solution” อย่างไร และการปรับ “IT Services” ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ Read More »

“IT Solution” ในยุค Digital Transformation “IT Services” เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล

ในยุคปัจจุบันที่ความต้องการของผู้บริโภคกำลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีหลายองค์กรที่ได้เริ่มให้ความสนใจและศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้ นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่คำว่า “ดิจิทัล” กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของมนุษย์ทุกคนในปัจจุบัน หลายธุรกิจได้ทำการปรับเปลี่ยนตนเองโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง กระบวนการเหล่านี้มักเรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล” หรือ Digital Transformation ซึ่งเป็นกระบวนการที่องค์กรต่าง ๆ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจตนเอง การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลให้ธุรกิจสามารถเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเป็นมาตรฐานในด้านเทคโนโลยีและการทำงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับความหมายของ Digital Transformation ว่าคืออะไร แล้ว IT Solution ในยุค Digital Transformation นั้นมีอะไรบ้าง และ IT Services จะเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างไรบ้าง Digital Transformation คืออะไร Digital Transformation เป็นกระบวนการในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าจากการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นช่วงระยะเวลาที่ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ มีการปรับตัวและประสานงานกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าให้กับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นในโลกธุรกิจและสังคม ระยะเวลานี้มีความสำคัญเป้นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลนั้นรวดเร็วมากจึงทำให้ธุรกิจทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้ถูกหลงทางหรือล้าช้าในการแข่งขันทางธุรกิจนั่นเอง “IT Solution” ในยุค Digital Transformation มีอะไรบ้าง ในยุค Digital Transformation (การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล) นี้มีหลาย “IT

“IT Solution” ในยุค Digital Transformation “IT Services” เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล Read More »