ประโยชน์ที่มาจากการลงทุนใน IT Infrastructure 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: IT Infrastructure ที่ดีและทันสมัยจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานและองค์กรโดยรวม
2.   ลดต้นทุนในการดำเนินงาน: IT Infrastructure ที่เหมาะสมกับธุรกิจสามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้หลายด้าน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ค่าจ้างบุคลากร IT และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และพื้นที่เก็บเอกสาร
3.   ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน: การออกแบบและปรับใช้ IT Infrastructure ที่สอดคล้องกับธุรกิจจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบจากเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
4. ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล: IT Infrastructure ที่มีคุณภาพจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล การสูญหายของข้อมูล และภัยคุกคามทางไซเบอร์
5.  ตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจ: IT Infrastructure ที่มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและขยายได้รวดเร็วในอนาคต

IT Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบหลักที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานขององค์กรสมัยใหม่ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ การลงทุนใน IT Infrastructure ที่ทันสมัยและเหมาะสม จะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์อย่างมาก ดังนี้ 

ประโยชน์ของการลงทุน IT Infrastructure 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

IT Infrastructure ที่ดีและทันสมัย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้หลายวิธี ดังนี้ 

 • ช่วยให้การทํางานบน ระบบ Cloud เป็นไปอย่างราบรื่น พนักงานสามารถเข้าถึงและแชร์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 
 • การใช้งานแอปพลิเคชัน SaaS ต่างๆ จะง่ายและสะดวกมากขึ้น ช่วยลดความซ้ําซ้อนในการทํางาน 
 • การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรสามารถทําได้อย่างรวดเร็วผ่านแอปต่างๆ เช่น Slack, Microsoft Teams 
 • การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลทําได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นด้วย Cloud Storage 
 • การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลสามารถทําได้แบบ Real-time ด้วย Business Intelligence Tools 

ด้วยวิธีการต่างๆ เหล่านี้ IT Infrastructure จะช่วยลดความซ้ําซ้อนในงาน เพิ่มความคล่องตัวในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานและองค์กรโดยรวมได้เป็นอย่างดี 

2. ลดต้นทุนในการดําเนินงาน 

IT Infrastructure ที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจ สามารถช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงานขององค์กรได้ ดังนี้ 

 • ลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ดีขึ้น จัดสรรได้เหมาะสม 
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร IT เพราะระบบอัตโนมัติมากขึ้น 
 • ลดการใช้กระดาษและพื้นที่เก็บเอกสาร ด้วยระบบ Digitization 
 • ลดค่าเดินทาง ค่าที่พักของพนักงาน ด้วยระบบ Video Conference 
 • ลดค่าซ่อมบํารุง ด้วยระบบ Predictive Maintenance 

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานต่างๆ จะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนการดําเนินงานลงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

IT Infrastructure ที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม แต่เป็นเสมือนการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการขององค์กรไปทีละส่วน หากออกแบบและปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับธุรกิจ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเรื่องต่อไปนี้ 

 • ความได้เปรียบจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI, IoT, Automation 
 • สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ เช่น บริการใหม่ๆ รูปแบบธุรกิจใหม่ 
 • ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่ง 
 • สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 

ด้วยวิธีการเหล่านี้ IT Infrastructure จะช่วยผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าและชนะใจลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่ง 

4. ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

IT Infrastructure ที่ดี จะมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับองค์กรได้หลายวิธี เช่น 

 • การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม 
 • การเข้ารหัสข้อมูลในระบบ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 
 • การสํารองข้อมูลแบบ Cloud Backup เพื่อป้องกันการสูญหาย 
 • การติดตั้งไฟร์วอลล์และ Anti-virus เพื่อป้องกัน Malware 
 • การใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับความผิดปกติของระบบ เพื่อป้องกันแฮกเกอร์ 

ด้วยวิธีการเหล่านี้ จะช่วยให้ IT Infrastructure มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ 

5. ตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจ 

IT Infrastructure ที่ดี สามารถออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้สามารถตอบสนองการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถทําได้โดย 

 • วางแผน Infrastructure ที่มี Scalability และขยายได้ง่ายในอนาคต 
 • ออกแบบให้รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และ Edge Devices 
 • พัฒนาโครงสร้าง Microservices และ APIs รองรับการเชื่อมประสานข้อมูล 
 • ปรับเปลี่ยนไปสู่ Cloud Infrastructure แบบ Hybrid หรือ Multi-Cloud 
 • จัดทําแผนรองรับ Disaster Recovery ด้วย High Availability Design 

ด้วยวิธีการเหล่านี้ Infrastructure จะมีความยืดหยุ่นและคล่องตัว พร้อมรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นแล้ว จะเห็นได้ว่าการลงทุนใน IT Infrastructure ถือเป็นรากฐานที่สําคัญขององค์กรยุคดิจิทัล ช่วยผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี องค์กรจึงควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ IT Infrastructure ที่ตรงตามความต้องการใช้งานและการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนนี้ 

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

Virtualization (VM)

หลังรับการปรึกษา ลูกค้ากว่า 80% สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเองได้ทันที